Έργα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης / ΕΣΠΑ

Από το 2009 έως και σήμερα η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) που αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) όπως:

«ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η οργάνωση και λειτουργία Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) σπουδών και έρευνας στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Η μονάδα αυτή αποτελεί το κεντρικό όργανο στρατηγικού σχεδιασμού και οργανωτικής υποστήριξης, για την ανάπτυξη και σταδιακή εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων από το Ίδρυμα υπηρεσιών, κατά τα πρότυπα της ΑΔΙΠ.

Οι κύριοι στόχοι της προτεινόμενης πράξης συνοψίζονται στα ακόλουθα: Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων και διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και λοιπών υπηρεσιών, προετοιμασία και υποστήριξη κάθε Τμήματος και του Ιδρύματος συνολικά για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή τους και πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ και το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 3374/2005 περί διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης, οργάνωση και εκσυγχρονισμός της διοικητικής λειτουργίας κάθε Τμήματος και του Ιδρύματος συνολικά (διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, δικτυακές Υπηρεσίες, γραφείο διασύνδεσης, γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αθλητικοί χώροι, σπουδαστική μέριμνα, κ.ά.), ως αποτέλεσμα οργανωτικών παρεμβάσεων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών, εκπόνηση ερευνών μεταξύ αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.λ.π. και φροντίδα για τη διαρκή βελτίωση και εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών.

Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε με στόχο να συντονίζει την υλοποίηση των λοιπών επιμέρους πράξεων που είναι το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ/Σ, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ/Σ και η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ/Σ. Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως φυσικό αντικείμενο να συνδυάσει δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη στρατηγικής του ΤΕΙ/Σ για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να προσφέρει στους σπουδαστές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες.

Επίσης στόχος του ΔΑΣΤΑ αποτελεί η ενσωμάτωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του με την υπόλοιπη λειτουργία του ΤΕΙ/Σ, καθώς και η συνεργασία του με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ΤΕΙ/Σ. Κύριος σκοπός του ΔΑΣΤΑ είναι να αναπτύξει ένα προσβάσιμο περιβάλλον για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των αποφοίτων του ιδρύματος, του εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού του ιδρύματος, του διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης και την ευρύτερη κοινότητα του Ν. Σερρών. Όλοι οι προαναφερθέντες θα είναι οι κύριοι χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας.

Ιστοσελίδα ΔΑΣΤΑ

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) TEI Σερρών»

Το έργο αποτελεί την προτεινόμενη παρέμβαση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με σκοπό να καλλιεργήσει επιχειρηματική νοοτροπία και πνεύμα καινοτομίας στους φοιτητές και τα μέλη Ε.Π. του Ιδρύματος, να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας φιλικότερης στάσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, να αναπτύξει ικανότητες στους φοιτητές για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, να παρέχει κατάρτιση και να αναπτύξει τις αναγκαίες δεξιότητες για την ίδρυση μιας επιχείρησης και τη διαχείριση της ανάπτυξής της, να υποστηρίξει τους φοιτητές στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και να ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ιδρύματος και του επιχειρηματικού κόσμου. Προτείνεται ένα πλήρες φάσμα ενεργειών που αφορούν την παροχή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών υπηρεσιών με αποδέκτες τους φοιτητές, τους απόφοιτους, τα μέλη Ε.Π. και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών TEI Σερρών»

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Σπουδών των 6 τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετέχουν στην πράξη. Στόχοι του προγράμματος είναι η αύξηση του αριθμού των προσφερομένων νέων θέσεων, η βελτίωση της ποιότητας της ΠΑ, της εποπτείας, της αξιολόγησης της ΠΑ και της βαθμολόγησής της. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ανάπτυξη αμφίδρομων σχέσεων με την αγορά εργασίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, η συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και η καταγραφή της απασχόλησης των αποφοίτων, η δημοσιότητα και η προβολή κάθε τμήματος και του Ιδρύματος. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η διαδικασία της πρακτικής άσκησης να ενισχύσει όλες τις δεξιότητες των ασκούμενων, ώστε να μπορούν μετά από την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία με αξιώσεις να διεκδικούν θέσεις στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα 600 φοιτητές.

Ιστοσελίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

«Γραφείο Διασύνδεσης TEI Σερρών»

Κύριος στόχος του Γραφείο Διασύνδεσης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας δια μέσου ανάπτυξης δομών επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με παραγωγικούς και εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία καθώς και παροχή πλήρους υποστήριξης και πληροφόρησης σε σπουδαστές και αποφοίτους του Ιδρύματος για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της επαγγελματικής τους πορείας. Κυρίως ωφελούμενοι των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης είναι οι φοιτητές και απόφοιτοι του ιδρύματος, τα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π., τα ακαδημαϊκά τμήματα, οι παραγωγικοί και εργοδοτικοί φορείς, μαθητές, γονείς, και σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης

«Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Η έρευνα σε επίπεδο ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου καθώς και δεξιότητες σε τεχνικές έρευνας. Επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους εμπλεκόμενους ερευνητές έτσι ώστε να συμβάλλουν στη επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος η ανάπτυξη και η διοχέτευση στην οικονομία υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα και να καινοτομούν. Οι παραπάνω δυνατότητες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

«ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ»

Η πράξη αφορά την υποστήριξη ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων των ιδρυμάτων κ.α. Στο πλαίσιο της πράξης θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη μαθημάτων: 101 κατηγορίας Α- και 19 κατηγορίας Α+.

Sitemap

Κορυφή σελίδας